Finanse

gospodarka i ekonomia

USA

Posted by admin on Styczeń - 16 - 2016
rp_biznes10.jpg

Podobnie jak w dziedzinie rozmiarów wywozu kapitału — USA dominują współcześnie zarówno pod względem ilości korporacji ponadnarodowych, jak i skali ich działalności w gospodarce kapitalistycznej. Do pozycji USA szybko jednak zbliża się Europa Zachodnia, w której nastąpił znaczny rozwój monopoli ponadnarodowych i ich ekspansji zagranicznej. W końcu lat siedemdziesiątych działało w świecie kapitalistycznym ponad 500 korporacji ponadnarodowych; 42% ich zagranicznych inwestycji i 55% zagranicznej produkcji przypadło na korporacje amerykańskie; 38%  [ Read More ]

System gospodarowania

Posted by admin on Grudzień - 3 - 2015
rp_gospodarka20.jpg

Kośćcem konstrukcji mechanizmu funkcjonowania gospodarki narodowej jest trójkąt zależności między płacą, zyskiem i ceną. Ich bazą jest wartość towarów, której częściami składowymi są płace i inne wynagrodzenia (stanowiące koszty niematerialne) oraz zyski i koszty materialne, cena zaś jest formą wartości towarów. Zależności te występują we wszystkich dziedzinach gospodarowania, tj. zarówno w produkcji materialnej, jak i w działach sfery nieprodukcyjnej, które świadczą usługi po określonych cenach (w ich skład wchodzą zyski  [ Read More ]

Stymulacja cen

Posted by admin on Grudzień - 3 - 2015
rp_praca.jpg

Funkcja stymulącyjna cen jest  charakterystyczna  dla  gospodarki socjalistycznej, w której państwo (w mniejszym lub większym stopniu) tak reguluje ceny, aby zachęcały one podmioty gospodarcze do działania zgodnego z interesem ogólnogospodarczym. Państwo może pobudzać producentów do unowocześniania wytwarzanych wyrobów, do poprawy ich jakości oraz do zwiększania podaży w dziedzinach, w których popyt nie jest jeszcze dostatecznie zaspokojony, zapewniając tego rodzaju produkcji odpowiednio większą rentowność. I na odwrót, obniżenie opłacalności produkcji innych  [ Read More ]

Struktura gospodarki panstwowej

Posted by admin on Grudzień - 3 - 2015
rp_gospodarka18.jpg

Struktura gospodarki państwowej ze względu na jej znaczenie i charakter (także we współczesnym kapitalizmie) wymaga wyodrębnienia. Do najważniejszych działów tej gospodarki należą: sektor produkcji państwowej (w socjalizmie jest on dominujący w większej części państw), administracja publiczna, usługi publiczne i socjalne oraz świadczenia socjalne; odrębnym działem jest także sektor wojskowy. Układ tej struktury znajduje odbicie w strukturze wydatków państwowych (budżecie państwa). Struktura siły roboczej obejmuje: strukturę zatrudnienia według działów gospodarki (w  [ Read More ]

Stopa akumulacji

Posted by admin on Grudzień - 3 - 2015
rp_ekonomia37.jpg

Badania statystyczno-ekonomiczne wykazują, że w długim okresie stopę akumulacji (stopę inwestycji) wyznacza stopa wzrostu siły roboczej oraz przeciętny koszt nowego stanowiska pracy. W samej rzeczy, jeśli w danym czasie siła robocza powiększa się co roku przeciętnie o o-kreśloną liczbę osób, a jednocześnie istnieje określony przeciętny koszt nowego stanowiska pracy — to te dwa podstawowe czynniki wyznaczają globalną sumę akumulacji, zapewniającą pełne wykorzystanie zasobów siły roboczej i optymalny przyrost produkcji. Trzeba  [ Read More ]

Spozycie

Posted by admin on Grudzień - 3 - 2015
rp_gospodarka21.jpg

Spożycie jest ostatnim, wynikowym aktem procesu gospodarowania, tj. produkcji oraz podziału i wymiany dóbr. Jest ono naturalnym celem produkcji, wpływając zarazem na proces gospodarowania. Pierwszy i podstawowy aspekt ekonomicznego znaczenia spożycia — to jego poziom i tendencje wzrostu. Od tego zależy w dużym stopniu motywacja działalności bezpośrednich producentów. Spożycie na poziomie realnej wartości siły roboczej czy optimum potrzeb czyni robotników i pracowników dostatecznie mobilnymi do pracy, a możliwości osiągnięcia odczuwalnego  [ Read More ]